සාංඝික දානයක් දෙනවිට ...කුකුල්පනේ සුදස්සී හිමි ( Sangika danayak denawita ... – Kukulpane sudassi himi ) - IFBC Organization | Download

“ සංඝ” යන වචනය භික්ෂු සංඝ, භික්ෂූණී සංඝ, අරිය සංඝ, ශ්‍රාවක සංඝ යනුවෙන් ආකාර සතරකින් ව්‍යවහාර වේ.  එයින් භික්ෂු සංඝ යනු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක වූ භික්ෂූන් වහන්සේලාය. භික්ෂූණී සංඝ යනු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක වූ භික්සුණීන් වහන්සේලාය. අරිය සංඝ යනු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගිහි පැවිදි ශ්‍රාවකයන් අතර සෝවාන් ආදි මාර්ග ඵලයන්ට පත් වූ පිරිසය. මේ පිරිසම ශ්‍රාවක සංඝ යනුවෙන්ද හැදින්වේ.

වර්තමානයේ සග සතු දාවයක් දෙනවිට මේ අතරින් “ භික්ෂු සංඝ” යන පිරිස මුල් කරගෙන එම පින්කම පැවැත්වේ. මෙහිදී ආර්ය වූද අනාර්ය වූද සියලු භික්ෂූන් වහන්සේලාද අදහස් කෙරේ. ආර්ය භික්ෂූන් යනු සෝවාන්, සකෘදාගාමී, අනාගාමී, අරහත් යන ඵල සතරට පැමිණි භික්ෂු පිරිසයි. අනාර්ය භික්ෂූන් යනු ආර්ය භාවයට පැමිණීම පිණිස පිළිවෙත් පුරණ පෘතග්ජන භික්ෂු පිරිසයි. මේ දෙයාකාර වූ සියලු භික්ෂූන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් දෙන දේ “ සාංඝික දාන, සග සතු දාන ” යනුවෙන් හැදින්වේ.

කතෘ ස්වාමීන් වහන්සේ …

මෙම පොත පහත ලින්ක් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න.
බාගතකර ගැනීම

IFBC Home Page