විශුද්ධි මාර්ගය - බුද්ධඝෝෂ මාහිමියන් විසිනි ( Wishuddhi Margaya. - Buddhaghosha Maha Thero ) - IFBC Organization | Download

පාලි පෙළ- සිංහල තේරුම- විස්තර වර්ණනා සහිතව, අට්ඨකථාචාර්යය බුද්ධඝෝෂ හිමියන්ගේ විශුද්ධි මාර්ගය පරිච්ඡේද විසිතුනකින් යුක්ත සම්පූර්ණ විශුද්ධි මාර්ගය පුස්තකාලවලට ආභරණයකි.බෞද්ධයන්ට දායාදයකි.දහම් පඩුරු සදහා උත්තම පූජාවකි.

බාගතකර ගැනීම
IFBC Home Page