සිංහල දීපවංශය (Sinhala Deepavansaya) - IFBC Organization | Download

සිංහල දීපවංශය නම් මේ කෘතිය පාලි උපවංශයේ පරිවර්තනයක් නොවේ. කතුවරයා පවසන පරිදි මෙය පාලි දීපවංශය ඇසුරුකරමින් එහි එන කිසිදු අදහසකට  බාධාවක් නොවන සේ සමහර කරුණු සවිස්තරවද සමහර කරුණු සංශිප්තවද ඉදිරිපත්කර ගනිමින් සම්පාදනය කරන ලද්දකි. මේ අනුවනම් මේ කෘතිය මුල් පාලි දීපවංශයට ඇතුලත් කරුණු වලට අමතරව ඇතැමු කරුණු ලැබුවේ පැරණි අටුවා ග්‍රන්ථ වලින් විය හැකිය. කෙසේ වෙතත් මේ පොතෙන් පාලි දීපවංශයේ සංග්‍රහවන සියලු කරුණු සිංහල පාඨකයාට ලබාගත හැකිවන පරිදි මේ කෘතිය සම්පාදිත බව පෙනේ.

මහාචාර්ය ඒ. වී. සුරවීර ( සංස්කෘත හා ආගමික කටයුතු පිලිබද නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය, හා ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී)

බාගතකර ගැනීම
IFBC Home Page