ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ ... ( Thripitaka books) Archives - Page 2 of 2 - IFBC Organization | Download

චුල්ලවග්ග පාළි 01 – විනය පිටකය ( Chullawagga Pali 01- Vinaya Pitakaya)

Posted by | ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ ... ( Thripitaka books) | No Comments

“විනය” යන වචනයේ සරල තේරුම හික්මීමයි. එනම් කයින් හා වචනයෙන් හික්මීමයි. කාය වාග් සංවරය නමින් දැක්වෙන්නේත් එය මය. සමාජයේ කුඩාම සංවිධානය වූ පවුලේ සිට, කවර සමාජ සංවිධානයක වුවද යහ පැවැත්මක් , චිරස්තිථියක් රඳා පවතින්නේ එම සංවිධානයේ විනය හෙවත් චර්යා ධර්ම පද්ධතිය මතය. බුද්ධ ශාසනයද සංවිධානයකි. ඊට ඓතිහාසික පදනමක් මෙන්ම පැවැත්මක් ද තිබේ. ඒ අනුව බුදු සසුනේ පැවැත්මට එහි විනය පද්ධතිය අදාළ වෙයි. “ විනයෝ නාම සාසනස්ස ආයු” (ශාසනයේ ආයුෂ විනයයි) “ විනයෝ ඨිතෙ ශාසනං ඨිතං හෝති” (විනය පවතින කල්හි ශාසනය ද පවතී) යන බුද්ධ වචනයෙන් අවධාරණය වන්නේ ශාසනයත් විනයත් අතර තිබිය යුතු අවියෝජනීය සම්බන්ධයයි. Read More

චුල්ලවග්ග පාළි 02 – විනය පිටකය ( Chullawagga Pali 02- Vinaya Pitakaya)

Posted by | ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ ... ( Thripitaka books) | No Comments

“විනය” යන වචනයේ සරල තේරුම හික්මීමයි. එනම් කයින් හා වචනයෙන් හික්මීමයි. කාය වාග් සංවරය නමින් දැක්වෙන්නේත් එය මය. සමාජයේ කුඩාම සංවිධානය වූ පවුලේ සිට, කවර සමාජ සංවිධානයක වුවද යහ පැවැත්මක් , චිරස්තිථියක් රඳා පවතින්නේ එම සංවිධානයේ විනය හෙවත් චර්යා ධර්ම පද්ධතිය මතය. බුද්ධ ශාසනයද සංවිධානයකි. ඊට ඓතිහාසික පදනමක් මෙන්ම පැවැත්මක් ද තිබේ. ඒ අනුව බුදු සසුනේ පැවැත්මට එහි විනය පද්ධතිය අදාළ වෙයි. “ විනයෝ නාම සාසනස්ස ආයු” (ශාසනයේ ආයුෂ විනයයි) “ විනයෝ ඨිතෙ ශාසනං ඨිතං හෝති” (විනය පවතින කල්හි ශාසනය ද පවතී) යන බුද්ධ වචනයෙන් අවධාරණය වන්නේ ශාසනයත් විනයත් අතර තිබිය යුතු අවියෝජනීය සම්බන්ධයයි. Read More

පරිවාරපාළි 01 – විනය පිටකය ( Parivara Pali 01- Vinaya Pitaka)

Posted by | ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ ... ( Thripitaka books) | No Comments

“විනය” යන වචනයේ සරල තේරුම හික්මීමයි. එනම් කයින් හා වචනයෙන් හික්මීමයි. කාය වාග් සංවරය නමින් දැක්වෙන්නේත් එය මය. සමාජයේ කුඩාම සංවිධානය වූ පවුලේ සිට, කවර සමාජ සංවිධානයක වුවද යහ පැවැත්මක් , චිරස්තිථියක් රඳා පවතින්නේ එම සංවිධානයේ විනය හෙවත් චර්යා ධර්ම පද්ධතිය මතය. බුද්ධ ශාසනයද සංවිධානයකි. ඊට ඓතිහාසික පදනමක් මෙන්ම පැවැත්මක් ද තිබේ. ඒ අනුව බුදු සසුනේ පැවැත්මට එහි විනය පද්ධතිය අදාළ වෙයි. “ විනයෝ නාම සාසනස්ස ආයු” (ශාසනයේ ආයුෂ විනයයි) “ විනයෝ ඨිතෙ ශාසනං ඨිතං හෝති” (විනය පවතින කල්හි ශාසනය ද පවතී) යන බුද්ධ වචනයෙන් අවධාරණය වන්නේ ශාසනයත් විනයත් අතර තිබිය යුතු අවියෝජනීය සම්බන්ධයයි. Read More

පරිවාරපාළි 02 – විනය පිටකය ( Parivara Pali 02- Vinaya Pitaka )

Posted by | ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ ... ( Thripitaka books) | No Comments

“විනය” යන වචනයේ සරල තේරුම හික්මීමයි. එනම් කයින් හා වචනයෙන් හික්මීමයි. කාය වාග් සංවරය නමින් දැක්වෙන්නේත් එය මය. සමාජයේ කුඩාම සංවිධානය වූ පවුලේ සිට, කවර සමාජ සංවිධානයක වුවද යහ පැවැත්මක් , චිරස්තිථියක් රඳා පවතින්නේ එම සංවිධානයේ විනය හෙවත් චර්යා ධර්ම පද්ධතිය මතය. බුද්ධ ශාසනයද සංවිධානයකි. ඊට ඓතිහාසික පදනමක් මෙන්ම පැවැත්මක් ද තිබේ. ඒ අනුව බුදු සසුනේ පැවැත්මට එහි විනය පද්ධතිය අදාළ වෙයි. “ විනයෝ නාම සාසනස්ස ආයු” (ශාසනයේ ආයුෂ විනයයි) “ විනයෝ ඨිතෙ ශාසනං ඨිතං හෝති” (විනය පවතින කල්හි ශාසනය ද පවතී) යන බුද්ධ වචනයෙන් අවධාරණය වන්නේ ශාසනයත් විනයත් අතර තිබිය යුතු අවියෝජනීය සම්බන්ධයයි. Read More

ධම්මසංගණිපකරණය – විනය පිටකය (Dhammasangani Pakarana – Abhidhamma pitaka )

Posted by | ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ ... ( Thripitaka books) | No Comments

මාතෘකා වශයෙන් පැවැති කරුණු සමූහය වර්ගීකරණය කොට විස්තර කිරීමට ධම්මසංගණිය වෙන්කර තිබේ. මෙහි මාතෘකා 122 ක් යටතේ වර්ග කර ඇත. “කුසලා ධම්මා අකුසලා ධම්මා අව්‍යාකතාධම්මා” වශයෙන් තුනේ ගොඩවල් 22 කි. “හේතු ධම්මා න හෙතු ධම්මා” යනුවෙන්  ගොඩවල් සියයකි. සුත්තමාතිකා නම් වෙනම කොටස් දක්කනට ලැබේ. එය සැරියුත් හිමියන් විසින් සම්පාදිත බව අටුවාව කියයි. ධම්මසංගණියේ පුධාන කොටස් 4 කි.

01 . චිතුතුප්පාදකකණ්ඩ (චිත්ත චෛතසිකයන්ගේ සම්ප්‍රයොගය)

02 . රූප කණ්ඩ (අටවිසි රූප ප්‍රබේද පිළීබඳ)

03 . නික්ඛේප කණ්ඩ (මාතෘකා අතරින් 1ක් ගෙන සංග්‍රහ කලයුතු ධර්මයෝ දක්වා සංයෝජනයන්ගෙන් ප්‍රහීන කලයුතු අයුරු )

04 . අට්ඨකතා කණ්ඩයයි (මුල් පරිච්ඡේද වල කරුණු විස්තර කිරීම)

අති උත්තම බුද්ධභාෂිතයක් වන ධම්මසංගණී ප්‍රකරණය (96 Mb) භාගත කරගන්න.

බාගතකර ගැනීම

විභංගප්පකරණය – විනය පිටකය ( Vibhangappakarana – Abhidhamma pitaka)

Posted by | ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ ... ( Thripitaka books) | No Comments

විභංගප්පකරණයෙහි “ස්කන්ධ-ආයතන-ධාතු-සත්‍ය-සතිපට්ඨාන-ඉන්ද්‍රිය-පච්චයාකාර-ඉද්ධිපාද-සම්ප්පදාන-බොජ්ඣංග-මග්ග-ඣාන-අප්පමඤ්ඤා-සික්ඛාපද(දංචසීල විශේෂ විභාග)-පටිසම්භිදා-ඥාන-ඛුද්දකවත්ථු-ධම්මහදය” යන විභාග (බෙදීම්) දක්වන ලදී.

ධිතු කීයද,ස්කණ්ධ කීයද,ආයතනයෝ කීයද ආදි ප්‍රශ්න නඟා ඒවාට උත්තර සපයා ඇත.දෙවියන්ගේ බ්‍රහ්මයින්ගේ ආයුෂ ප්‍රමාණය ද දක්වා තිබේ.

අති උත්තම බුද්ධභාෂිතයක් වන විභංග ප්‍රකරණය 1 (83 Mb) භාගත කරගන්න.

බාගතකර ගැනීම

අති උත්තම බුද්ධභාෂිතයක් වන විභංග ප්‍රකරණය 2 (70 Mb) භාගත කරගන්න.

බාගතකර ගැනීම

ධාතුකථා ප්‍රකරණය හා පුග්ගල පඤ්ඤත්තිප්‍රකරණය – විනය පිටකය (Dhātukathāppakarana and Puggalapaññattippakarana – abhidhamma pitaka )

Posted by | ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ ... ( Thripitaka books) | No Comments

ධාතුකථා පකරණයඃ-

මෙහි “රූපස්කන්ධය හා වේදනාස්කන්ධය කෙතෙක් ස්ඛන්ධයන් විසින්, කෙතෙක් ආයතනයන් විසින්, කෙතතෙක් ධාතූන් විසින් සංගෘහිත වේද යනාදියෙන් විචාරා රූපස්කන්ධය හා වේදනාස්ක්නධය ස්කන්ධ දෙකකින්, ආයතන එකොළොසකින්, ධාතු එකොළොසකින් සංගෘහිත වේ” යන උත්තර දී ඇත. ස්කන්ධ-ආයතන-ධාතූන්ගේ නානාවිද විභාග වන මෙයින් ධාතු කතා යන නාමය ලැබී ඇත.

 

පුග්ගල පඤ්ඤත්තිඃ-

මෙහි ග්‍රන්ථ ප්‍රඤ්ඤප්ති හෙවත් පැනවීම් ප්‍රබේධ 6 ක් ගැන විස්තර වේ.

01 . ඛන්ධ පඤ්ඤත්තිඃ

02 . ආයතන පඤ්ඤත්තිඃ

03 . ධාතු පඤ්ඤත්තිඃ

04 .  ඉන්ද්‍රිය පඤ්ඤත්තිඃ

05 . පුග්ගල පඤ්ඤත්තිඃ

06 . සච්ච පඤ්ඤත්තිඃ

ඛන්ධ පඤ්ඤත්තියේදී පඤ්චස්කන්ධය ද, ආයතන පඤ්ඤත්තියේදී  දොළොස් අයතන ද, ධාතු පඤ්ඤත්තියේදී  අටළොස් ධාතු ද, චතුරාර්ය සත්‍ය ද, ඉන්ද්‍රියපඤ්ඤත්තියේදී විසි එකක් වූ ඉන්ද්‍රියන් ද, පුග්ගල පඤ්ඤත්තියේ දී චතුවිධ පුග්ගල ප්‍රභේදයන් සහ දානයන් පිළිබදව විස්තර කරයි. මෙහි එන සමහර කරුණු අංගුත්තර නිකාය ආදී සූත්‍ර පිටක තුලද දක්නට ලැබ්.

අති උත්තම බුද්ධභාෂිතයක් වන ධාතුකථා පුග්ගල පඤ්ඤත්ති ප්‍රකරණ 1 (72 Mb) භාගත කරගන්න.

බාගතකර ගැනීම

කථාවත්ථූප කරණය – අභිධර්ම පිටකය (KathaVatthu Prakarana – abhidhamma pitaka )

Posted by | ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ ... ( Thripitaka books) | No Comments

සම්බුදු පිරිනිවීමෙන් ශත වර්ශයකින් තතිය සංගීතියේ දී මොග්ගලීපුත්තතිස්ස තෙරුන් විසින් වජ්ජිපුත්තාදි අන්‍ය නිකායික භික්ෂූන් මතු කල පුද්ගලයෙක් ඇත්තේය-ආත්මයක් ඇත්තේය යනාදි පන්සියයක් මතභේද කිරාකරණය කරමින් වග්ග විසිතුනකින් ගාථා 217කින් සංගෘහිත කළේ ය.

අති උත්තම බුද්ධභාෂිතයක් වන  කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 1 (90 Mb) භාගත කරගන්න.

බාගතකර ගැනීම

අති උත්තම බුද්ධභාෂිතයක් වන  කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 2 (71 Mb) භාගත කරගන්න.

බාගතකර ගැනීම

අති උත්තම බුද්ධභාෂිතයක් වන  කථාවත්ථු ප්‍රකරණය 3 (53 Mb) භාගත කරගන්න.

බාගතකර ගැනීම

යමකප්පකරණය – විනය පිටකය (Yamaka Pattana Prakarana – abhidhamma pitaka)

Posted by | ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ ... ( Thripitaka books) | No Comments

යමක යනු යුග්මයකි. මෙහි පුභේද දහයකි.

01 මූල යමක, 02 අයතනයමක, 03 ඛන්ධ යමක, 04 ධාතු යමකය, 05 සච්ච යමක, 06 සංඛාර යමක, 07 අනුසය යමක, 08 චිත්ත යමකය, 09 ධම්ම යමකය, 10 ඉන්ද්‍රිය යමකය යනුයි

මූලයමකය පුශ්නයට නඟා(“යෙ කෙචි කුසලා ධම්මා, සබ්බෙ තෙ කුසලමූලා?යම්කිසි කුසල ඹර්යයො වෙත්ද? (යෙවා පන කුසලමූලා සබ්බේ තෙ කුසලමූලා?-යම්කිසි කුසල් මුල් වෙත් නම් ඒ සියලු ධර්මයෝ කුසල්වෙත්ද?)  (යනාදි ප්‍රශ්න ජොඩු වශයෙන් ඇති බැවින් මෙය යමක නමින් හඳුන්වයි.)

අති උත්තම බුද්ධභාෂිතයක් වන  යමක ප්‍රකරණ 1 (98 Mb) භාගත කරගන්න.

බාගතකර ගැනීම

අති උත්තම බුද්ධභාෂිතයක් වන  යමක ප්‍රකරණ 2-1 (145 Mb) භාගත කරගන්න.

බාගතකර ගැනීම

අති උත්තම බුද්ධභාෂිතයක් වන  යමක ප්‍රකරණ 2-2 (103 Mb) භාගත කරගන්න.

බාගතකර ගැනීම

පට්ඨානපකරණය – විනය පිටකය (Pattana Prakarana – abhidhamma pitaka )

Posted by | ත්‍රිපිටක පොත් වහන්සේ ... ( Thripitaka books) | No Comments

අභිධර්මයේ වැදගත්ම ග්‍රන්ථය මෙයයි.තිරාසීය ආදි නිද්දේස වශයෙන් ප්‍රභේද දොළහකි.හේතු,ආරම්මන ආදි සූවිසි ප්‍රත්‍ය දැක්වීමෙන් ආරම්භ කොට ඇත. මෙහි අනුලොමපට්ඨාන-පච්චියානුලොම පට්ඨාන-අනුලොම පච්චියානුලොමපට්ඨාන- පච්චියානුලාම පට්ඨාන යනුවෙන් බෙදීම් සතරකි- එක් කොටසක් 01.තිකබට්ඨාන,02.දුකපට්ඨාන,03.දුකතිකපට්ඨාන,04.තිකදුකපට්ඨාන,05.තිකතික පට්ඨාන,06.දුකදුක පට්ඨාන යැයි කොටස් සතරකට බෙදේ..

අති උත්තම බුද්ධභාෂිතයක් වන  පට්ඨාන ප්‍රකරණ 1 (117 Mb) භාගත කරගන්න.

බාගතකර ගැනීම

අති උත්තම බුද්ධභාෂිතයක් වන  පට්ඨාන ප්‍රකරණ 2 (124 Mb) භාගත කරගන්න.

බාගතකර ගැනීම

අති උත්තම බුද්ධභාෂිතයක් වන  පට්ඨාන ප්‍රකරණ 3 (134 Mb) භාගත කරගන්න.

බාගතකර ගැනීම
IFBC Home Page